Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ziegli.de bezüglich des Angebots der Vermittlung von Bitcoins auf der Plattform Ziegli.de (April 2022) 1 Geltungsbereich

General Terms and Conditions of Ziegli.de regarding the Offer of Mediation of Bitcoins on the Platform Ziegli.de (April 2022) 1 Scope of Application

ทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับข้อเสนอการลงทุนที่ Ziegli (ตาม สินค้าโภคภัณฑ์ Ziegli) ในรูปแบบของ Bitcoin บนแพลตฟอร์ม Ziegli.de (เมษายน 2022)
Hinweis: Diese AGBs werden derzeit überarbeitet. Es wird zeitnah eine neue Version geben.
1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Ziegli.de in Bezug auf die Vermittlung von Bitcoins auf der Plattform https://www.ziegli.de/

1.1 These Terms and Conditions shall apply to the entire business relationship between the Customer and Ziegli.de with respect to the brokerage of Bitcoins on the platform https://www.ziegli.de/.

1 ขอบเขต 1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งหมดระหว่างลูกค้าและ Ziegli.de ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยตกลงซื้อขาย bitcoin บนแพลตฟอร์ม Ziegli.de

Inhaltlich alleiniger Verantwortlicher für den Betrieb der Plattform und der Internetseite https://www.ziegli.de/ sowie allen hierauf Ziegli.de/ vorgehaltenen Inhalten ist ausschließlich und alleine die Ziegli.de vermittelt als vertraglich gebundener Vermittler im Auftrag der Ziegli.de Bitcoins an Endkunden.

The sole party responsible for the operation of the platform and the website https://www.ziegli.de/ as well as all content provided on this website is exclusively and solely Ziegli.de, as a contractually bound intermediary, brokers Bitcoins to end customers on behalf of Ziegli.de.

เนื้อหา ความรับผิดชอบการทำงานของแพลตฟอร์ม เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเว็บไซต์ https://www.ziegli.de/ แต่เพียงผู้เดียว เช่นเดียวกับทั้งหมดที่นี่ใน Ziegli.de/ เนื้อหาที่ให้ไว้เป็นเพียง Ziegli.de . เท่านั้น ไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนที่ผูกพันตามสัญญาในนามของ Ziegli.de Bitcoins ให้กับลูกค้าปลายทาง

Es wird dem Kunden empfohlen, alle Informationen auf der Webseite der Ziegli.de über die Funktionsweise des angebotenen Bitcoins, insbesondere die weiteren Bedingungen einschließlich der Risikohinweise zu lesen und eventuelle ergänzende Informationen über deren Funktionsweise einzuholen.

The Customer is advised to read all information on the website of Ziegli.de about the functioning of the offered Bitcoin, in particular the further terms and conditions, including the risk information, and to obtain any supplementary information about its functioning.

ขอแนะนำให้ลูกค้าควรอ่านข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Ziegli.de เกี่ยวกับการทำงานของ bitcoin ที่เสนอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออ่านเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงคำเตือนความเสี่ยงและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงาน

1.2 Alle Transaktionsdaten werden automatisch im Online-Archiv während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen wird die Ziegli.de die im Online-Archiv gespeicherten Daten ohne weitere Mitteilung an den Kunden gelöscht.

1.2 All transaction data is automatically stored in the online archive during the statutory retention periods. After expiration of the statutory retention periods Ziegli.de will delete the data stored in the online archive without further notice to the Customer.

ข้อมูลทั้งหมดธุรกรรมจะถูกเก็บถาวรทางออนไลน์โดยอัตโนมัติในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษาตามกำหนด และหลังจากหมดอายุของระยะเวลาเก็บรักษาตามกำหนด Ziegli.de แล้ว ข้อมูลจะถูกลบไว้ในไฟล์เก็บถาวรออนไลน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden von der Ziegli.de den Kunden über die vom Kunden mitgeteilte E-Mail-Adresse bekannt gegeben. Die Änderungen können vom Kunden in lesbarer Form gespeichert oder ausgedruckt werden. Sie gelten jeweils als genehmigt, wenn der Kunde nicht per E-Mail Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die Ziegli.de im Auftrag der Zieglie.de bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe der Änderungen absenden. Ansonsten gelten die Änderungen als durch den Kunden akzeptiert.

Changes to these terms and conditions will be announced by Ziegli.de to the customer via the e-mail address provided by the customer. The customer can save the changes in a readable form or print them out. They are considered approved if the customer does not raise an objection by e-mail. Ziegli.de will specifically point this out to him on behalf of Zieglie.de in the announcement. The customer must send the objection within two months after notification of the changes. Otherwise, the changes are deemed to have been accepted by the customer.

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำโดย Ziegli.de ที่ลูกค้าจะได้ทราบข่าวการเปลี่ยนแปลงจากทางอีเมล์ที่ลูกค้าที่ให้ไว้ ลูกค้าสามารทำการเปลี่ยนแปลงได้ในรูปแบบที่อ่านง่ายบันทึกไว้หรือพิมพ์ออกมา แต่ละคนถ้าไม่มีการคัดค้านถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงทางอีเมล ในนามของ Zieglie.de จะชี้ให้เห็นในประกาศ หากลูกค้าต้องการคัดค้านลูกค้าสามารถคัดค้านได้ภายในสองเดือนหลังจากได้รับแจ้งจากส่งการเปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้นจะถือว่าการเปลี่ยนแปลงได้กระทำโดยลูกค้ายอมรับ

Im Verhältnis zwischen dem Kunden, der ein Konto bei der Ziegli.de führt und der Ziegli.de gelten darüber hinaus weiterhin die jeweils aktuellen "Allgemeine Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen der Ziegli.de" wie diese auf der Webseite der Ziegli.de zur Verfügung gestellt werden sowie das ebenfalls dort veröffentlichte aktuelle Preis- und Bonusverzeichnis für Privatkunden.

In addition, the current "General and Special Terms and Conditions of Ziegli.de", as made available on the website of Ziegli.de, as well as the current List of Prices and Bonuses for Private Customers also published there, shall continue to apply in the relationship between the Customer maintaining an account with Ziegli.de and Ziegli.de.

. ในความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าที่มีบัญชีที่ Ziegli.de นำไปสู่ Ziegli.de ในปัจจุบัน "ข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษของ Ziegli.de" และบนเว็บไซต์ Ziegli.de ให้ใช้ได้เช่นเดียวกันกับที่นั่นด้วย เผยแพร่ราคาปัจจุบันและรายการโบนัสสำหรับลูกค้าจะได้รับข้อมูลแบบส่วนตัว

Voraussetzungen für die Teilnahme am Handel mit Bitcoins

Prerequisites for participation in trading bitcoins

.

ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมในการซื้อขาย Bitcoin

Die Teilnahme am Handel mit Bitcoins ist auf den in §7 der Geschäftsbedingungen der Ziegli.de definierten Personenkreis beschränkt.

Participation in Bitcoin trading is limited to the group of persons defined in §7 of the Ziegli.de terms and conditions.

การมีส่วนร่วมในการซื้อขายด้วย bitcoins ถูกจำกัดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน §7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Ziegli.de จากกลุ่มคนที่กำหนดไว้

2.1 Der Kunde erkennt an, dass die Ziegli.de von Gesetz wegen und aufgrund interner Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche weitere Nachweise von dem Kunden hinsichtlich seiner Identität verlangen kann. Hierzu zählt unter anderer einen Authentifizierung mittels Post-Ident Verfahren oder eines vergleichbaren Verfahrens in anderen Ländern. Falls der Kunde die vorgenannte Mitwirkungsverpflichtung oder andere Voraussetzungen nicht erfüllt, steht der Ziegli.de das Recht zu, ihn vom Handel im eigenen Ermessen auszuschließen.

2.1 The Customer acknowledges that Ziegli.de may, by law and due to internal guidelines for the prevention of money laundering, require further evidence from the Customer regarding his identity. This includes, among others, authentication by means of a Post-Ident procedure or a comparable procedure in other countries. If the Customer fails to comply with the aforementioned obligation to cooperate or other requirements, Ziegli.de shall have the right to exclude the Customer from trading at its own discretion.

2.1 ลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดและตามนโยบาย Ziegli.de ภายในเพื่อป้องกันการฟอกเงิน และรวมถึงความจำเป็นการขอหลักฐานเพิ่มเติมจากลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของลูกค้าเพื่อยืนยันตัวตน และรวมถึงหนึ่งการตรวจสอบตัวตนโดยใช้ขั้นตอน การตรวจสอบหรือกระบวนการเทียบเคียงจากประเทศอื่นๆ หากลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดบน Ziegli.de ดังนั้น Ziegli.de มีสิทธิ์ที่จะถูกยกเลิกหรือตัดสิทธิ์ออกจากการซื้อขายตามดุลยพินิจของ Ziegli.de

3 Risikohinweis, keine Anlageberatung, keine bestmögliche Ausführung

3 Risk Disclosure, No Investment Advice, No Best Execution

.

3) คำเตือนสำหรับความเสี่ยง ไม่มีคำแนะนำในการลงทุน ไม่มีการวิธีการดำเนินการที่ดีที่สุด การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง

3.1 Der Kunde erkennt an, dass der Handel mit dem Bitcoin zu einer riskanten Handelsform am Finanzmarkt zählt und nur für erfahrene Anleger geeignet ist.

3.1 The Client acknowledges that trading in bitcoin is one of the risky forms of trading in the financial market and is suitable only for experienced investors

.

3.1) ลูกค้าต้องรับทราบว่าการซื้อขาย Bitcoin เป็นรูปแบบการซื้อขายที่มีความเสี่ยงในตลาดการเงินและเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์เท่านั้น

3.2 Der Kunde erkennt an, dass er die Plattform Ziegli.de auf eigenes Risiko nutzt und dass die Ziegli.de in Verbindung mit der Teilnahme des Kunden an der Plattform Ziegli.de und dem Erwerb der Bitcoins keine Anlageberatung erbringt. Bei den im Internet oder auf sonstige Weise im Zusammenhang mit der Plattform Ziegli.de zur Verfügung gestellten Informationen handelt es sich nicht um die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an den Kunden. Vielmehr handelt es sich um rechtlich unverbindliche Auskünfte oder Risikohinweise von Ziegli.de . Die inhaltliche Verantwortlichkeit liegt insoweit ausschließlich bei dem Betreiber der Plattform Ziegli.de.

3.2 The Customer acknowledges that it uses the Ziegli.de platform at its own risk and that Ziegli.de does not provide any investment advice in connection with the Customer's participation in the Ziegli.de platform and the purchase of Bitcoins. The information provided on the Internet or otherwise in connection with the Ziegli.de Platform does not constitute the provision of personal recommendations to the Customer. Rather, it is legally non-binding information or risk advice provided by Ziegli.de . In this respect, the responsibility for the content lies exclusively with the operator of the Ziegli.de platform.

3.2) ลูกค้าจะต้องรับทราบว่าลูกค้าได้ใช้แพลตฟอร์ม Ziegli.de ซึ่งเป็นความเสี่ยงของคุณเองและ Ziegli.de ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าในแพลตฟอร์ม Ziegli.de และไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุนใดๆ ในการซื้อ Bitcoin ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Ziegli.de ข้อมูลที่ให้มานั้นไม่ใช่ว่าให้คำแนะนำส่วนตัวกับลูกค้า ค่อนข้างทำหน้าที่เป็นข้อมูลที่ไม่มีผลผูกพันตามข้อกำหนดหรือข้อมูลความเสี่ยงจาก Ziegli.de ในแง่นี้ Ziegli.de จะรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาแต่เพียงผู้เดียว ที่เกี่ยวกับผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม Ziegli.de

3.3 Der Kunde erkennt an, dass alle auf der Plattform Ziegli.de gestellten Preise und Kurse nicht den anderweitig im Markt und insbesondere in den für Bitcoins jeweils herangezogenen Referenzmärkten verfügbaren Preisen/Kursen entsprechen müssen. Der Kunde erkennt daher an, dass seine auf der Plattform Ziegli.de erteilte Order ausschließlich über die Ziegli.de ausgeführt werden kann. Der Kunde erkennt daher ausdrücklich an, dass die Ziegli.de im Rahmen der Geschäftsbeziehung nicht den Grundsätzen zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen unterliegt. Dem Kunden ist bekannt, dass die Ziegli.de dementsprechend nicht bei der Orderausführung beteiligt ist. Er stimmt zudem ausdrücklich zu, dass die Ziegli.de eine Order des Kunden zu Bitcoins NICHT auf einem organisierten Markt oder einem multilateralen Handelssystem ausführt und ausführen kann.

3.3 The Customer acknowledges that all prices and exchange rates provided on the platform Ziegli.de rates do not have to correspond to the prices/rates available elsewhere in the market and in particular in the reference markets used for Bitcoins in each case. The Customer therefore acknowledges that its order placed on the Ziegli.de platform can only be executed via Ziegli.de. Customer therefore expressly acknowledges that Ziegli.de is not subject to the principles of best execution of customer orders within the scope of the business relationship. Customer is aware that Ziegli.de is accordingly not involved in the execution of orders. He also expressly agrees that Ziegli.de does NOT and cannot execute an order of the Customer on Bitcoins on an organized market or a multilateral trading system.

3.3) -ลูกค้าต้องรับทราบว่าราคาทั้งหมดที่เสนอบนแพลตฟอร์ม Ziegli.de ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับราคาต่ออัตราที่มีอยู่ที่อื่นในตลาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอ้างอิงที่ใช้สำหรับ bitcoins -ลูกค้าต้องรับทราบว่าบัญชีของเขาในคำสั่งซื้อที่วางไว้บนแพลตฟอร์ม Ziegli.de สามารถดำเนินการได้ผ่าน Ziegli.de . เท่านั้น -ลูกค้าจะต้องรับทราบโดยชัดแจ้งว่าภายในกรอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ Ziegli.de ไม่ได้อยู่ภายใต้หลักการของการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ดีที่สุด -ลูกค้าต้องรับทราบว่า Ziegli.de ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ นอกจากนี้เขายังเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งว่า Ziegli.de จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าสำหรับ bitcoins ในตลาดที่มีการจัดระเบียบหรือระบบการซื้อขายจากหลายฝ่ายและสามารถดำเนินการได้

3.4 Dem Kunden ist bekannt, dass er das Abwicklungsrisiko der Order trägt; soweit die Ziegli.de die Abwicklung der Geschäfte organisiert, wird sie als eigenständiger Dienstleister für den Kunden tätig. Eine Haftung der Ziegli.de für die Abwicklung der Order ist somit entsprechend § 4 nicht gegeben.

3.4 The Customer is aware that it bears the risk of order execution; to the extent that Ziegli.de organizes the execution of transactions, it shall act as an independent service provider for the Customer. Ziegli.de shall therefore not be liable for the settlement of the order in accordance with § 4.

.

3.4) ลูกค้าต้องรับทราบว่าเขารับความเสี่ยงในการชำระบัญชีของคำสั่งซื้อดำเนินการเท่าที่ Ziegli.de การจัดการของธุรกิจจัดเป็นผู้ให้บริการอิสระทำงานให้กับลูกค้า ความรับผิดของ Ziegli.de สำหรับการประมวลผลคำสั่งจึงไม่เป็นไปตาม § 4 ที่ให้ไว้.

4 Auftragserteilung

4 Order placement

4 การวางคำสั่งซื้อ

Die Bitcoins werden über den vertraglich gebundenen Vermittler Ziegli.de angeboten. Die Auftragserteilung richtet sich nach den "Geschäftsbedingungen der ziegli.de , welche von Bitcoin auf der Plattform ziegli.de zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ziegli.de bezieht sich die Verantwortlichkeit der Ziegli.de auf den Vorgang der Vermittlung von Bitcoins zwischen Verkäufer und Käufer (Anlagevermittlung). Die Verantwortung der Ziegli.de endet dabei mit dem Abschluss eines Kaufvertrages über Bitcoins zwischen Käufer und Verkäufer und erstreckt sich nicht auf die Abwicklung dieser Transaktion (post trade), namentlich die Lieferung der Bitcoins sowie, mit Ausnahme der unter § 8 dargestellten Option, die Abwicklung der Zahlung. Entsprechend übernimmt die Ziegli.de auch keine Haftung für die von der Ziegli.de treuhänderisch für deren Kunden verwalteten Bestände.

The bitcoins are offered via the contractually bound agent Ziegli.de. The placing of orders is based on the "Terms and Conditions of ziegli.de, which are made available by Bitcoin on the ziegli.de platform. According to the General Terms and Conditions of Ziegli.de, Ziegli.de's responsibility relates to the process of brokering Bitcoins between seller and buyer (investment brokerage).The responsibility of Ziegli.de ends with the conclusion of a purchase contract for Bitcoins between buyer and seller and does not extend to the processing of this transaction (post trade), namely the delivery of the Bitcoins and, with exception the option shown under § 8. Accordingly, Ziegli.de assumes no liability for the stocks managed by Ziegli.de in trust for its customers.

-Bitcoins ที่ถูกโอนผ่านตัวแทนที่ผูกพันตามสัญญา Ziegli.de นำเสนอ การวางคำสั่งซื้อขึ้นอยู่กับ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Ziegli.de ซึ่งอิงตาม Bitcoin แพลตฟอร์ม Ziegli.de เพื่อให้เป็นตามหลักทั่วไป -ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Ziegli.de หมายถึงความรับผิดชอบของ Ziegli.de สำหรับกระบวนการตกลง Bitcoins ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ (นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ที่ความรับผิดชอบของ Ziegli.de ลงท้ายด้วยบทสรุปของสัญญาซื้อ Bitcoins ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและจะไม่ขยายไปถึงการประมวลผลธุรกรรมนี้ (โพสต์การค้า) -กล่าวคือการส่งมอบ Bitcoin และยกเว้นตัวเลือกที่แสดงภายใต้§ 8 การประมวลผลการชำระเงิน ดังนั้น Ziegli.de จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากลูกค้าเองสำหรับการจัดการบัญชีและการฝากเงินของลูกค้าและยอดคงเหลือ

5 Preise und Kosten

5 Prices and Costs

5) ราคาและค่าใช้จ่าย

Gebühren, Provisionen, Entgelte und Auslagen in Verbindung mit dem Handel von Bitcoins, sind in dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis von Ziegli.de offengelegt. Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass ihm das Preis- und Leistungsverzeichnis sowie dessen Änderungen des Preis- und Leistungsverzeichnisses im Internet auf Ziegli.de zur Verfügung gestellt wurden.

Fees, commissions, fees and expenses in connection with the trading of Bitcoins are disclosed in the current list of prices and services from Ziegli.de. The customer expressly agrees that the list of prices and services as well as changes to the list of prices and services have been made available to him on the Internet at Ziegli.de.

ค่าธรรมเนียม,ค่าคอมมิชชั่น -ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายของ Bitcoins อยู่ในรายการเผยแพร่ข้อมูลราคาและค่าบริการปัจจุบันจาก Ziegli.de -ลูกค้าจะต้องเข้าใจและยอมรับอย่างชัดเจนว่ารายการราคาและบริการและการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวจะถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าจะได้เห็นบน Ziegli.de

6 Keine Einbeziehung der "Online Wallets" in die Einlagensicherung der Ziegli.de Klarstellend weisen wir darauf hin, dass die von der Ziegli.de für Kunden geführten Bestände an Bitcoins nicht der Einlagensicherung der Banken unterliegen. Bezüglich dieser Bestände, einschließlich der auf der Plattform Ziegli.de zum Verkauf angebotenen Bestände gelten ausschließlich die Regelungen in den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bitcoin Ziegli.de "

6 No Inclusion of "Online Wallets" in the Deposit Protection of Ziegli.de By way of clarification, we would like to point out that the holdings of Bitcoins managed by Ziegli.de for customers are not subject to the deposit protection of banks. With regard to these holdings, including the holdings offered for sale on the Ziegli.de platform, the regulations in the "General Terms and Conditions of Bitcoin Ziegli.de"

apply exclusively.

ไม่มีรวม "กระเป๋าเงินออนไลน์" ไว้ในประกันเงินฝาก Ziegli.de เพื่อความกระจ่าง เราขอชี้ให้เห็นว่าเงินฝากในรูปแบบของ Bitcoins ใน Ziegli.de ที่ถือไว้สำหรับลูกค้าไม่มีการการประกันเงินฝากกับธนาคาร เกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงเงินฝากบนแพลตฟอร์ม Ziegli.de เงินฝากที่เสนอขายมีความถูกต้องเท่านั้น ข้อบังคับใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ Bitcoin Ziegli.de "

7 Haftungsregelungen

7 Liability Rules

กฎความรับผิดชอบ

7.1 Die Haftung der Ziegli.de ist in Verbindung mit dem Handel der Bitcoins auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt; bei der Verletzung wesentlicher vertraglicher Verpflichtungen haftet die Ziegli.de auch bei leichter Fahrlässigkeit.

7.1 The liability of Ziegli.de in connection with the trading of Bitcoins is limited to intent and gross negligence; in case of breach of material contractual obligations Ziegli.de shall also be liable for slight negligence.

ความรับผิดของ Ziegli.de ถูกจำกัดโดยเจตนาและความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Bitcoins ในกรณีที่มีการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาที่สำคัญ Zieli.de จะยังรับผิดชอบต่อความประมาทเลินเล่อนั้น

7.1.1 Sofern die Ziegli.de bei leichter Fahrlässigkeit haftet, besteht die Haftung nur für den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.

7.1.1 If Ziegli.de is liable in case of slight negligence, liability shall only exist for the damage typical for this type of contract and foreseeable.

ความรับผิดชอบของ Ziegli.de ต่อความประมาทเลินเล่อและรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายปกติตามสัญญาและความเสียหายที่สมเหตุสมผลเท่านั้น

7.1.2 Die Ziegli.de haftet nicht für von der Ziegli.de nicht zu vertretende Schäden. Die Ziegli.de haftet ausdrücklich nicht für Aktivitäten, Angebote, Dienstleistungen und sonstige Produkte außerhalb der Anlagenvermittlung von Bitcoins. Das gilt insbesondere für das Angebot eines sogenannten "Online-Wallets" zur Aufbewahrung von Bitcoins oder die treuhänderische Hinterlegung von Bitcoins im Rahmen der Abwicklung von Kaufverträgen durch Lieferung bzw. Übertragung der Bitcoins oder, mit Ausnahme der unter § 8 dargestellten Option, die Zahlungsabwicklung. Für diese und sonstige Aktivitäten, Angebote, Dienstleistungen und Produkte, welche außerhalb der Anlagenvermittlung von Bitcoins auf der Plattform der Ziegli.de angeboten werden, ist ausschließlich die Ziegli.de verantwortlich.

7.1.2 Ziegli.de is not liable for damages for which Ziegli.de is not responsible. Ziegli.de is expressly not liable for activities, offers, services and other products outside the investment brokerage of Bitcoins. This applies in particular to the offer of a so-called "online wallet" for the storage of Bitcoins or the fiduciary deposit of Bitcoins in the context of the settlement of purchase contracts by delivery or transfer of the Bitcoins or, with the exception of the option presented under § 8, the payment settlement. For these and other activities, offers, services and products, which are offered outside the investment brokerage of Bitcoins on the platform of Ziegli.de, Ziegli.de is exclusively responsible.

.

-Ziegli.de จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์หรือความเสียหายที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อ ข้อเสนอ, บริการ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ระบุอยู่ใน Ziegli.de -นายหน้าการลงทุนของ Bitcoins โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้ข้อเสนอที่เรียกว่า "กระเป๋าเงินออนไลน์" สำหรับการจัดเก็บของ Bitcoins หรือ escrow ของ Bitcoins เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลสัญญาซื้อผ่านการส่งมอบหรือโอนโดย Bitcoins หรือยกเว้นภายใต้ § 8 -ตัวเลือกที่แสดงการประมวลผลการชำระเงินสำหรับสิ่งเหล่านี้และอื่น ๆ กิจกรรม ข้อเสนอ บริการ และผลิตภัณฑ์ซึ่ง นอกเหนือจากนายหน้าการลงทุนของ Bitcoins บนแพลตฟอร์มและภายใต้ความรับผิดชอบของ Ziegli.de

7.1.3 Die Ziegli.de haftet nicht für solche Schäden, die zurückzuführen sind auf höhere Gewalt, Unruhen, Kriegs-, Terrorismus- oder Naturereignisse, nachteilige Marktbedingungen oder einen Ausfall oder eine Fehlfunktion technischer Systeme oder Computeranlagen, auf die die Ziegli.de keinen Einfluss hat.

7.1.3 Ziegli.de shall not be liable for such damages as are attributable to acts of God, riots, acts of war, terrorism or natural events, adverse market conditions or a failure or malfunction of technical systems or computer equipment over which Ziegli.de has no control

.

Ziegli.de จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่สามารถระบุได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย, ความไม่สงบ, สงคราม, การก่อการร้าย,หรือจากภัยธรรมชาติ, สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย, หรือการหยุดทำงานความผิดปกติของระบบทางเทคนิคหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะไม่มีผลต่อ Ziegli.de

7.1.4 Die Ziegli.de übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der vom Kurslieferanten zur Verfügung gestellten Kursdaten zum Bitcoin.

7.1.4 Ziegli.de does not assume any liability for the correctness and/or completeness of the Bitcoin quote data provided by the quote provider.

Ziegli.de จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและ/หรือความครบถ้วนของหลักสูตรที่ทางผู้ให้บริการจัดให้ข้อมูลราคาของ Bitcoin

7.2 Rechte des Kunden gegenüber der Ziegli.de können nicht abgetreten oder verpfändet werden. Die Ziegli.de ist berechtigt, ihre Rechte gegenüber dem Kunden (einschließlich ihrer Rechte an Guthaben oder offenen Geschäften) abzutreten und zu verpfänden.

7.2 Rights of the Customer against Ziegli.de cannot be assigned or pledged. Ziegli.de is entitled to assign and pledge its rights against the Customer (including its rights to credit balances or open transactions).

(สิทธิ์) ลูกค้าไม่สามารถมอบหมายหรือจำนำได้ แต่ Ziegli.de มีสิทธิ์ดำเนินการให้กับลูกค้าและรวมถึงสิทธิ์ในการหรือธุรกรรมเงินฝากอื่นๆที่ลูกค้ามี เพื่อโอนย้ายและจำนำ

7.3 Höhere Gewalt wird wie folgt definiert: partielle Streiks oder Generalstreiks firmeninterner oder -externer Natur, Aussperrungen, Sturm, welchen Ursprungs auch immer, Erdbeben, Feuer, Gewitter, Überschwemmung, Wasserbruch, gewerbs-einschränkende gesetzliche oder Regelungsmaßnahmen, ein fehlerhaftes oder nicht funktionierendes Telekommunikationsnetz und alle Fälle die, unabhängig vom Willen beider Parteien, die normale Erfüllung des Vertrages verhindern.

7.3 Force majeure is defined as follows: partial or general strikes of an internal or external nature, lockouts, storms of whatever origin, earthquakes, fires, thunderstorms, floods, bursts of water, legal or regulatory measures restricting trade, a faulty or non-functioning telecommunications network and all cases which, regardless of the will of either party, prevent the normal performance of the contract.

.

(เหตุสุดวิสัย) ความรุนแรงถูกกำหนดไว้ดังนี้ -การประท้วงบางส่วนหรือการนัดหยุดงานทั่วไปของลักษณะภายใน หรือภายนอกบริษัท การล็อกเอาต์ -หรือพายุจากแหล่งกำเนิดใด ๆ -หรือแผ่นดินไหว -หรือไฟไหม้ -หรือพายุฝนฟ้าคะนอง -หรือน้ำท่วม -หรือเขื่อนกั้นน้ำพัง -หรือกฎหมายจำกัดการค้า -หรือมาตรการกำกับดูแลที่บกพร่องของโครงข่ายโทรคมนาคมที่ใช้งานได้และทุกกรณี ซึ่งโดยไม่คำนึงถึงเจตจำนงของทั้งสองฝ่ายการปฏิบัติตามปกติของการป้องกันสัญญา

8 Option "beschleunigte Abwicklung" ("jetzt-sofort-kaufen" und "jetzt-sofort-verkaufen"-Funktion) Es wird darauf hingewiesen dass Ziegli.de keine beschleunigte Abwicklung anbietet!

8 Option "accelerated settlement" ("buy-now-immediately" and "sell-now-immediately" function) It is noted that Ziegli.de does not offer accelerated settlement!

ตัวเลือก "การซื้อและการขายในทันที" จะชี้ให้เห็นว่า Ziegli.de ไม่มีการกระทำที่เร่งด่วนในทันที

9 Datenschutz

9 Privacy

ความเป็นส่วนตัว

Die Ziegli.de wird im Rahmen der mit ihren Kunden geführten Geschäftsbeziehungen personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Dies geschieht zum alleinigen Zwecke der Durchführung der Geschäftsbeziehungen mit den Kunden. Es gilt insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz. Hiermit ermächtigt der Kunde die Ziegli.de ausdrücklich, diese Informationen zu speichern, zu bearbeiten, zu benutzen und an Dritte (wie oben erwähnt, zum alleinigen Zwecke der Durchführung der Geschäftsbeziehungen mit den Kunden) weiterzuleiten. Der Kunde hat zur Kenntnis genommen, dass er jederzeit Zugang zu diesen Informationen erhalten und sein Widerspruchsrecht geltend machen kann. Dies erfolgt per E-Mail an die Ziegli.de.

Ziegli.de will collect, process and use personal data as part of the business relationships with its customers. This is done for the sole purpose of conducting business relationships with customers. The Federal Data Protection Act applies in particular. The customer hereby expressly authorizes Ziegli.de to store, process and use this information and to pass it on to third parties (as mentioned above, for the sole purpose of carrying out the business relationship with the customer). The customer acknowledges that he can access this information at any time and exercise his right to object. This is done by email to Ziegli.de.

Ziegli.deได้รับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าเพื่อรวบรวมประมวลผลและข้อมูลส่วนบุคคลนี้ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของรัฐบาล และการขออนุญาตขอข้อมูลของลูกค้า Ziegli.de ตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะจัดเก็บและประมวลผล ข้อมูลนี้ใช้และเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า)ซึ่งต่อไปอนาคต ลูกค้าจะต้องรับทราบว่ามีและเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลา แต่ลูกค้าสามารถยืนยันสิทธิคัดค้านได้ โดยส่งอีเมลไปที่ Ziegli.de

10 Kein Widerrufsrecht hinsichtlich der Durchführung des Kaufs von Bitcoins

10 No right of withdrawal with regard to the implementation of the purchase of Bitcoins

.

ลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิ์ถอนคืนเงินในการซื้อบิตคอยน์ได้

Da der Preis des von der Ziegli.de angebotenen Bitcoins auf Schwankungen des Finanzmarkt basiert, auf welche die Ziegli.de keinen Einfluss hat, steht dem Kunden hinsichtlich des Abschlusses von Geschäften über die Ziegli.de kein Widerrufsrecht zu.

Since the price of Bitcoin offered by Ziegli.de is based on fluctuations in the financial market, over which Ziegli.de has no influence, the Customer has no right of withdrawal with regard to the conclusion of transactions via Ziegli.de.

เนื่องจากราคาของ bitcoin ที่ Ziegli.de เสนอนั้นมีความผันผวนของตลาดการเงินซึ่ง Ziegli.de ไม่มีอิทธิพล มีให้แก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงข้อสรุปของธุรกรรมไม่มีสิทธิ์ถอนผ่าน Ziegli.de

11 Sonstige Bestimmungen

11 Other provisions

บทบัญญัติ อื่นๆ

11.1 Ist eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gleiche gilt, wenn diese Vereinbarung eine Lücke aufweisen sollte. Die Parteien werden die Lücke oder die unwirksame oder nichtige Bestimmung in diesem Falle durch eine Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der Vereinbarung entspricht und dem von den Parteien Gewollten möglichst nahe kommt.

11.1 If any provision of these terms and conditions is invalid in whole or in part, this shall not affect the validity of the remaining provisions. The same shall apply if this agreement should contain a gap. In this case, the parties shall replace the loophole or the invalid or void provision with a provision that corresponds to the economic purpose of the agreement and comes as close as possible to what was intended by the parties.

หากข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วน ความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับหากมีช่องว่างในข้อตกลงนี้ ในกรณีนี้คู่สัญญาจะแทนที่ช่องว่างหรือข้อกำหนดที่ไม่ได้ผล หรือเป็นโมฆะด้วยกฎระเบียบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจของข้อตกลงและสิ่งที่คู่สัญญาต้องการมาให้ใกล้เคียงที่สุด

11.2 Für die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und der Ziegli.de gilt Thailändiesches Recht

11.2 The contractual relationship between the Customer and Ziegli.de shall be governed by Thai law

.

สำหรับความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างลูกค้าและ Ziegli.de มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายไทย

11.3 Gerichtsstand ist Phetchabun Province 67150 Thailand , soweit nicht gesetzliche Vorschriften einen anderen Gerichtsstand zwingend anordnen.

11.3 The place of jurisdiction is Phetchabun Province 67150 Thailand , unless statutory provisions mandatorily order a different place of jurisdiction.

เขตอำนาจศาลคือจังหวัด เพชรบูรณ์ ประเทศไทย เว้นแต่จะมีบทบัญญัติกฎหมายจากศาลอื่นจัดบังคับ

11.4 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform vorbehaltlich der vorherigen Regelung der Schriftform. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst.

11.4 Amendments and supplements to this agreement must be made in writing to be effective, subject to the prior provision of the written form. This shall also apply to the written form requirement itself.

การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในส่วนของข้อตกลงนี้จะต้องมีผลบังคับแบบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ข้อบังคับของแบบเขียน และสิ่งนี้ใช้กับข้อกำหนดของแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย